Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å sikre at virksomheter respekterer menneskerettigheter og arbeidsforhold når de produserer varer eller leverer tjenester. Loven krever at virksomheter kartlegger risikoen for å krenke eller skade menneskerettigheter, iverksetter nødvendige tiltak for å forebygge og håndtere dette, og rapporterer om hva de gjør og hvordan det fungerer.

Loven skal også sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer sin menneskerettighetsrisiko.

Fjordlaks AS og morselskapet Cape Invest AS samt datterselskapene Karlsøybruket AS og Tufjordbruket AS er i gang med arbeidet som følger av loven, og dette er en kontinuerlig prosess. Med «Fjordlaks» i fortsettelsen av denne orienteringen menes alle de forannevnte selskapene.

Fjordlaks driver med kjøp, produksjon og salg, herunder eksport, av fisk og fiskeprodukter. I tillegg driver selskapet utleie av eiendommer og diverse finansaktiviteter. Selskapet omfattes av Åpenhetsloven utfra kriteriene i lovens § 3 a.

 

Åpenhetsloven forplikter Fjordlaks til å:

  • utføre aktsomhetsvurderinger
  • redegjøre for bedriftens arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten.

 

Forankring av ansvarlig næringsliv

Beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Fjordlaks.

Fjordlaks har forpliktet seg til å respektere internasjonalt anerkjente standarder for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og tilstreber å overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Med anstendig arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

Arbeidet for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er godt forankret hos ledelse og i styret.

Bedriften skal være en trygg arbeidsplass for de ansatte og andre som utfører arbeid i våre lokaler. Det er en selvfølge at gjeldende lover og forskrifter respekteres og etterfølges. Vi vil i vårt daglige arbeid søke å hindre enhver form for ulykker, helseskader og forurensning.

 

Aktsomhetsvurderinger

Fjordlaks har et nært forhold til sine leverandører og samarbeidspartnere, der de største er råstoffleverandører.

Fjordlaks sin tilnærming til aktsomhetsvurderinger er utfra omsetning, geografi og bransje.

Fjordlaks sine leverandører og samarbeidspartnere er i hovedsak norske selskap med norske arbeidsvilkår.

Fjordlaks har utarbeidet etiske retningslinjer for våre leverandører. Disse blir formidlet og bekreftet av våre leverandører.

Vi har gjennom våre aktsomhetsvurderinger ikke avdekket negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser. Det vil bli satt større krav til informasjon og dokumentasjon om respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold til leverandører fra land utenfor Norden.

Hovedfokus fremover vil være å fortsette og styrke det kontinuerlige HMS-arbeidet i egen bedrift. Vårt mål er at Fjordlaks skal være en trygg arbeidsplass der alle trives og føler seg ivaretatt og inkludert, samt at alle ansatte kjenner til og erkjenner de etiske retningslinjene.

 

Informasjon

Enhver har ved skriftlig henvendelse rett på informasjon fra Fjordlaks om hvordan selskapet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som selskapet enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter, eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Slike skriftlige henvendelser skal sendes til firmapost@fjordlaks.no